karne.gif, 2,3kB

Działania Kancelarii polegają na udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej w zakresie:

  • reprezentowania Pokrzywdzonych w postępowaniu karnym jako pełnomocnik: Pokrzywdzonego, Oskarżyciela Posiłkowego, Oskarżyciela Prywatnego, Powoda Cywilnego, celem uwzględnienia i ochrony prawnie chronionych interesów Pokrzywdzonych;
  • sporządzania pism procesowych tj.: zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, subsydiarnych aktów oskarżenia, środków odwoławczych (apelacji, zażaleń, kasacji), itd.;
  • innedziedziny.gif

    Kancelaria specjalizuje się również w pomocy z zakresu:

  • dochodzenia roszczeń i obrony interesów majątkowych Pokrzywdzonych lub innych uprawnionych osób, w drodze: powództwa adhezyjnego albo wniosku o zobowiązanie sprawcy przestępstwa do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem lub do zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę)
  • obrony Obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.