administracyjne.gif, 2,3kB

Działania Kancelarii polegają na udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej w toku postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, oraz administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

obszarydzialania.gif

Działania Kancelarii polegają w szczególności na:

  • udzielaniu porad prawych i opracowywaniu opinii prawnych w zakresie administracyjnego prawa materialnego oraz administracyjnego prawa procesowego i ustrojowego;
  • opracowywaniu wniosków i pism w tym środków odwoławczych;
  • sporządzaniu zażaleń na niezałatwienie sprawy administracyjnej w terminie i skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy administracji;
  • reprezentowaniu Klienta przed organami administracyjnymi, Sądami Administracyjnymi (Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym) oraz organami egzekucyjnymi (np. Naczelnikami Urzędów Skarbowych, Dyrektorami Izb Skarbowych).